Kurríkulu

José da Costa Ximenes moris iha loron-14, fulan-jullu, tinan-1971, iha Munisípiu Baukau. Hahú ninia estudu universitáriu iha tinan-1994, no hetan ninia lisensiatura iha área Direitu hosi Universidade Gadjah Mada, Jogyakarta, Indonézia, iha tinan-1999.

Iha períodu Administrasaun Tranzitória Nasoins Unidas nian iha Timor-Leste, hahú ninia karreira hanesan Juís iha Tribunál Distritál Suai, no okupa kargu sira hanesan Juís Administradór Adjuntu hosi tinan-2000 to’o tinan-2002, no Juís Administradór, hosi fulan-jullu, tinan-2003, to’o fulan-maiu, tinan-2005.

Hala’o mós funsaun nu’udar Juís iha Painel Espesiál Krime grave sira-nian, ne’ebé mak harii hodi julga krime sira kontra umanidade ne’ebé akontese iha tinan-1999 nia laran.

Nia mós dosente iha Universidade da Paz (UNPAZ) hosi 2004 to’o 2007.

Ho regulamentasaun karreira majistradu sira-nian, nia tama iha I Kursu Formasaun ba Majistradu no Defensór Públiku sira ne’ebé hala’o hosi Sentru Formasaun Jurídika nian, no ramata iha fulan-juñu, tinan-2007, ho kolokasaun dahuluk hosi grupu majistradu sira Ministériu Públiku nian.

Nomeadu hanesan Prokuradór Repúblika, nia hetan knaar nu’udar kordenadór servisu iha Prokuradoria Distritál Baukau, ikusmai nomeadu hanesan Prokuradór Distritál Baukau dahuluk, iha tinan-2009.

Hahú hosi fulan-jullu, tinan-2011, transfere hodi hala’o knaar hanesan Prokuradór Repúblika Distritál Dili nian.

Nu’udar majistradu dahuluk tuir karreira Ministériu Públiku nian ne’ebé asume kargu nu’udar Prokuradór-Jerál Repúblika, nia simu posse iha loron-15, fulan-abril, tinan-2013, hosi Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, no define kedas prioridade haat ba ninia mandatu: redusaun graduál ba númeru prosesu pendente sira, kombate korrupsaun no tráfiku droga sira, haforsa área Kontensiozu Estadu nian, no dezenvolve no fortalese ba koperasaun institusionál.

Iha planu intervensaun sira Ministériu Públiku nian, nia restrutura tiha Servisu Kontensiozu Estadu nian no Kuradoria Menór sira-nian, no harii mós Gabinete Sentrál Kombate Korrupsaun no Kriminalidade Organizada (GSKKKO), hodi promove espesializasaun no dinamiza atuasaun majistradu sira Ministériu Públiku nian iha área hirak ne’e.

Haree ba redusaun graduál hosi prosesu pendente sira, nia implementa medida sira inversaun no kontinjentasaun prosesu sira, ne’ebé estabelese kritériu produtividade mínima mensál ne’ebé majistradu sira tenke kumpre no, apár ba medida sira ne’e, introduz medida sira hodi kontrola deslokasaun ba fora Distritu sira ne’ebé majistradu sira kolokadu ba. Ida-ne’e no medida sira seluk rezulta iha redusaun ida hosi 55,23% iha númeru absolutu prosesu pendente sira iha nível nasionál hosi loron-1, fulan-Janeiru, tinan-2013, to’o loron-1, fulan-Janeiru, tinan-2017, ne’ebé tun hosi 5.006 ba 2.441.

Nia mós foti medida hodi haforsa rekursu umanu sira, nune’e nia hala’o prosesu hodi kontrata ofisiál justisa na’in-46, ne’ebé durante fulan-18 nia laran hetan formasaun no, iha fulan-marsu, tinan-2015, hahú fó apoiu ba majistradu sira iha investigasaun, notifikasaun no kontrolu prosesu sira.

Hodi haforsa servisu majistradu sira-nian, liuliu iha área rekuperasaun ativu sira no kombate krime tranznasionál sira, Ximenes  fó atensaun espesiál ba koperasaun internasionál.

Iha fulan-fevereiru, tinan-2014, nia asina tiha memorandu entendimentu ida ho Sentru Informasaun no Análize Tranzasaun Finanseira Indonézia nian (Pusat  Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan – PPATK), foka ba iha troka informasaun no asaun formasaun sira.

 Iha nível hosi País sira Lian Portugés nian (CPLP), assina tiha mós memorandu entendimentu ho Prokuradoria Jerál sira Kabu Verde, Mosambike no Saun Tomé no Prínsipe, hodi reforsa no formaliza relasaun sira koperasaun ne’ebé iha ona no, iha fulan-outubru, tinan-2016, sai nu’udar Prezidente ba XV Enkontru Prokuradór-Jerál CPLP sira-nian ho nune’e eventu ne’e sei realiza iha Timor-Leste ba dahuluk iha tinan-2017.

Internamente kona-ba servisu sira apoiu tékniku no administrativu, institui kargu Diretór Jerál, implementa tiha Unidade Administrasaun Imobiliária, espesífiku liu ba konservasaun, manutensaun no reabilitasaun ba edifísiu sira Ministériu Públiku nian.

Nia mós habelar tiha infraestrutura sira ne’ebé iha ho konstrusaun ba sala sira formasaun nian iha Prokuradoria Jerál Repúblika no iha Prokuradoria Distritál sira Baucau no Suai, no edifísiu Arkivu Nasionál Krime Grave sira-nian, ne’ebé dezde setembru 2016 halibur dokumentu sira relasaun ho krime sira ne’ebé investiga tiha ona hosi Unidade Krime Grave sira nian hosi períodu Administrasaun Nasoins Unidas nian.

Iha loron-28, fulan-abril, tinan-2017, simu posse ba ninia mandatu daruak hanesan Prokuradór-Jerál Repúblika nian.