Díli-Prokuradór Repúblika, Dr. Jacinto Babo, reprezenta Prokurador-Jerál Repúblika nia fatin hodi fó nia intervensaun konaba prevensaun ba Korrupsaun iha Timor-Leste liu hosi serimónia Lansamentu Manuál Treinamentu ba Asaun Hasoru KKN iha Setór públiku ne’ebé mak realiza hosi Sentru Estudu ba Dame no  Dezenvolvimentu (CEPAD)  iha Otél Timor, Sexta feria (26/10/2018).

Iha Dr. Babo nia intervensaun hatete katak, “krime korrupsaun mai hosi ema ne’ebé mak ho nivél altu no ema ne’ebé gravatadu, sira mak ita bele dehan naok ten gravatadu, tanba ne’e mak prevensaun ne’ebé ita halo hanesan dalan ida atu asegura rekursu estadu nian hodi fó benefisiu ba povu tomak, tanba korrupsaun ne’e hanesan fenoménu ida ne’ebé mak habelar ba bebeik no atinji ona iha nasaun barak hodi harahun estadu, tanba ne’e mak ita presiza entidade hot-hotu atu asegura no haree situasaun ida ne’e, atu ema hotu bele hetan benefisiu hosi saida mak ejisti iha nasaun” hatete Dr. Babo

Nia akresenta tan “kazu korrupsaun ejiji investigasaun ida ne’ebé mak kuidadu, tanba la’ós kazu baibain, kazu ne’ebé lao ho nia redi, ita mós presiza atu haree hotu, sira dala barak hatene ona no hare uluk lei sira hotu, enkuadramentu legál sira la eziste entaun sira mós buka meius oioin”, tenik nia.

Tuir Dr. Jacinto Babo katak “kontestu Timor-Leste dala barak ema husu, ita to’o ona iha ne’ebé, ita haree iha situasaun rai laran agora dadaun, autór ba krime korrupsaun ne’e, balun iha ona kadeia, balun iha faze investigasaun, balun iha kondenasaun no balun akuzasaun, balun iha ona faze julgamentu ba autór sira ne’e, signifika katak tenke tau konsiderasaun ba krime korrupsaun ba extra-ordináriu ba nia tratamentu, tanba ne’e iha Timor-Leste ita konsege harii ona Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) no iha Prokuradoria-Jerál Repúblika rasik ita harii tan Gabinete Sentrál Kombate Korrupsaun no Krimenalidade organizadu”.

Iha okaziaun ne’e mós Prokuradór Repúblika ne’e solisita tan katak presenza Prokuradór sira nian sempre problema ho Politiku nain sira, “ha’u sempre dehan ba kolega sira kuandu ita hetan ataka husi politiku sira husi fatin hotu-hotu, signifika ita nia prezensa sai problema ho sira, ita nia prezensa halo sira tur la metin, ita nia prezensa halo sira toba ladukur tanba ne’e  kolega sira lalika tauk, sira hatene katak ita iha ona atensaun ba sira, kuandu ema komprende ona, sira ne’e mak atu harahun estadu ida ne’e, atu husik sasan estadu nian ba iha grupu ida, ba ema uituan de’it mak hetan benefisiu ida ne’e” nia solisita.

Iha fatin hanesan tuir Diretór CEPAD, João Boavida katak, “manuál treinamentu ne’e fó sai konaba enkuadramentu legál Internasionál no Nasionál hodi ajuda fali nai-ulun sira iha ministériu ida-ida atu hatan ba oinsá atu prevene, kombate no denunsia kazu korrupsaun iha sosiedade nia le’et liu-liu iha Funsaun Publika,” nia dehan.

Nia afirma tan katak, “manuál refere hatan liu-ba nesesidade ne’ebé ohin loron mosu Funsaun Publika atu hakbiit integridade liu hosi sintidu responsablidade, akontabilidade, tranparênsia, no integridade mak aimoruk di’ak ba prevene no kura moras Korrupsaun, Koluzaun no Nepotísmu,tanba ne’e mak ita hotu ne’ebé iha Funsaun Publika tau integridade ne’e mak inportante liu hodi kura moras aat korrupsaun”, nia afirma.

iha seremónia lansamentu Manuál Treinamentu ba Asaun Hasoru KKN iha Setór públiku ne’e partisipa direta hosi Prezidente Repúblika Timor-Leste, reprezentate hosi Ministériu sira, insitituisaun sira ne’ebé relasaun ho kombate krimi korrupsaun. (Media MP)