Oecusse-iha loron-26, fulan-Setembru, tinan-2019,
ofisiál justisa sira iha Prokuradoria Distrital Oecusse (PDO), hetan formasuan
kona-ba
ezekusaun ba kusta no multa hosi Prokuradór Repúblika
Dr. Pascásio de Rosa Alves, iha sala reuniaun PDO.

Tuir Dr.
Pascasio katak, objetivu husi formasaun ida ne’e mak oinsáa ofisiál justisa
sira iha Prokuradoria Distrital Oe-cusse tau atensaun ba notifikasaun sira ne’ebé
mai husi Tribunál liga ho ezekusaun ba kusta no multa sira.

Prokuradór
Repúblika ne’e akresenta tan katak, prossesu ezekutivu ne’eé hanesan faze
prossesuál ida ne’ebé mak tuir fali kuandu la iha kumprimentu ba iha sentensa
kondenatóriu ida no la iha kumprimentu ba dokumentu ne’ebé iha titulu ezekutivu
ou seja ba dokumentu ne’ebé serve hanesan baze ba ezekusaun, esplika Dr. Pascasio de Rosa Alves ba ofisial Justisa sira.

Prokuradór Repúblika
ne’e solisita tan katak, kuandu devedór sira la iha kumprimentu hodi halo
pagamentu voluntáriu ba kustu judisiál, taxa justisa no multa prossesuál,
entaun Ministériu Públiku sei instaura aksaun ezekutivu, nune’e prossesu
ezekusaun neé nia objetivu mak atu assegura ezekusaun husi sentensa kondenatória,
atu bele iha kumprimentu husi devedór sira ba nia obrigasaun nomos atu bele
satisfaz kredár nia direitu, (Media PJR).