Oecusse-iha loron-26, fulan-Setembru, tinan-2019, ofisiál justisa sira iha Prokuradoria Distrital Oecusse (PDO), hetan formasuan kona-ba ezekusaun ba kusta no multa hosi Prokuradór Repúblika Dr. Pascásio de Rosa Alves, iha sala reuniaun PDO.

Tuir Dr. Pascasio katak, objetivu husi formasaun ida ne’e mak oinsáa ofisiál justisa sira iha Prokuradoria Distrital Oe-cusse tau atensaun ba notifikasaun sira ne’ebé mai husi Tribunál liga ho ezekusaun ba kusta no multa sira.

Prokuradór Repúblika ne’e akresenta tan katak, prossesu ezekutivu ne’eé hanesan faze prossesuál ida ne’ebé mak tuir fali kuandu la iha kumprimentu ba iha sentensa kondenatóriu ida no la iha kumprimentu ba dokumentu ne’ebé iha titulu ezekutivu ou seja ba dokumentu ne’ebé serve hanesan baze ba ezekusaun, esplika Dr. Pascasio de Rosa Alves ba ofisial Justisa sira.

Prokuradór Repúblika ne’e solisita tan katak, kuandu devedór sira la iha kumprimentu hodi halo pagamentu voluntáriu ba kustu judisiál, taxa justisa no multa prossesuál, entaun Ministériu Públiku sei instaura aksaun ezekutivu, nune’e prossesu ezekusaun neé nia objetivu mak atu assegura ezekusaun husi sentensa kondenatória, atu bele iha kumprimentu husi devedór sira ba nia obrigasaun nomos atu bele satisfaz kredár nia direitu, (Media PJR).