Dili-09, fulan-Janeiru, tinan-2023, Prokuradór Jerál Repúblika (PJR), Dr. Alfonso Lopez ho Prokuradór Repúblika Primeira Instánsia Dili, Dr. Jacinto Babo, partisipa iha reuniaun ordinária Konsellu Koordenadór ba Orgaun Polísia Kriminál, ne’ebé halao iha sala cafeteria Ministériu Justusia nian hodi koalia konaba lei No 9/2022, loron-13, fulan-Jullu,  lei organizasaun Investigasaun Kriminál nian, iha biban ne’e hare liu ba artigu 33o .

Reuniaun ne’e preside hosi Ministru Justisa, Dr. Tiago Amaral Sarmentu nune’e mós partisipa hosi Ministru Interiór, Komisau Anti Korrupsaun, komandante PNSIK, Diretor PCIK, imigrasaun.